POLITIKA PRIVATNOSTI

Unipromet doo Čačak (u daljem tekstu: UNIPROMET), je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje isključivo u skladu sa važećim zakonskim propisima odnosno prvenstveno u skladu sa: 

 • Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (Opšta Uredba o zaštiti podataka – „GDPR“), 
 • Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) i poslovnim potrebama.

UNIPROMET obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa ovom Politikom zaštite podataka o ličnosti – Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) i ostalim internim aktima koji regulišu pitanja zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.

U daljem tekstu navedeni su najvažniji pojmovi i postupci koje  sprovodimo za zaštitu Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: Korisnici i/ili Zainteresovana lica) u vezi sa prikupljanjem, obradom i čuvanjem podataka o ličnosti. 

2. Nadzor

U postupku korišćenja ličnih podataka pridržavamo se svih propisanih i obavezujućih pravila i sigurnosnih mera.

3. Naš pristup

Zaštita ličnih podataka nam je od suštinskog značaja.

4. Načela obrade podataka o ličnosti kojih se UNIPROMET pridržava:

a) Zakonitost, poštenje i transparentnost

UNIPROMET obezbeđuje zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti uz pomoć sledećih mera:

 • obrada je potrebna u cilju prijavljivanja zainteresovanih lica za zaposlenje, rad van radnog odnosa ili obavljanje prakse u privrednom društvu Unipromet d.o.o. Čačak;
 • obrada se zasniva na prethodnom pristanku lica na obradu svojih podataka;
 • obrada je potrebna radi poštovanja pravnih obaveza koje UNIPROMET kao rukovalac podacima o ličnosti ima ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja koje UNIPROMET ima kao rukovalac;
 • obrada je potrebna radi ostvarivanja legitimnog interesa UNIPROMET-a.

b) Princip ograničenja: svrha koja nam omogućava da prikupljamo Vaše lične podatke samo sa jasno definisanim ciljem, odnosno konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

c) Princip minimalne obrade podataka: zahteva da obradimo samo lične podatke koji su neophodni, relevantni i adekvatni u odnosu na svrhu njihove upotrebe.

d) Princip tačnosti: zahteva od nas da prihvatimo sve razumne mere koje nam omogućavaju da redovno ažuriramo ili ispravljamo Vaše lične podatke.

Princip ograničenja skladištenja koji zahteva od nas da uskladištimo Vaše lične podatke samo za period koji je neophodan za specifičnu svrhu za koju se obrađuju. Čim istekne rok za obradu ili prestane da postoji svrha obrade, brišemo Vaše lične podatke, odnosno iste uništavamo na zakonom propisan način.

e) Princip integriteta i poverljivosti, neosporivosti i dostupnosti:  zahteva da zaštitimo lične podatke od neovlašćene ili nelegalne obrade, gubitka ili uništenja uz pomoć tehničkih i organizacionih mera za zaštitu Vaših ličnih podataka. Istovremeno, obezbeđujemo da se pristup ličnim podacima odobrava samo ovlašćenim zaposlenima.

f) Princip odgovornosti: zahteva od nas da budemo u mogućnosti da dokumentujemo usaglašenost sa svim gore navedenim uslovima.

5. Kontakt za vaša pitanja

Ukoliko postoji nejasnoća u bilo kom delu ove izjave ili imate pitanja ili komentare u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, možete da nam se obratite na mail:   zastitapodataka@unipromet.co.rs. 

6. Koju kategoriju podataka o ličnosti obrađujemo 

Lični podaci su informacije koje nam omogućavaju da Vas identifikujemo. S toga, oni uključuju informacije koje Vam se konkretno mogu pripisati.

Lični podaci ne uključuju anonimne ili zbirne podatke, tj. podatke koji se ne mogu jasno pripisati Vama.

Lični podaci su klasifikovani u kategorije:

 • Informacije koje Korisnici i/ili Zainteresovana lica dostavljaju popunjavanjem odgovarajućih formulara na našoj internet stranici ili ih dostavljaju putem svoje biografije i/ili motivacionog pisma, sertifikata, diploma.
 • Osnovni podaci koji uključuju Vaše ime i prezime, datum rođenja, stepen obrazovanja, titule, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, lista prethodnih poslodavaca; 
 • Komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona.Posebna kategorija ličnih podataka koja uključuje osetljive podatke koji su lične prirode: na primer, kada je u pitanju proces selekcije za radno mesto sa povećanim rizikom u svakom pojedinačnom slučaju obaveštavamo kandidata da je pre zasnivanja radnog odnosa potrebno obaviti prethodni lekarski pregled koji obezbeđuje Poslodavac i da se radni odnos za to radno mesto može zasnovati po dobijanju izveštaja od lekara u kome potvrđuje da je kandidat sposoban za obavljanje poslova tog radnog mesta.  

7. Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka

Lične podatke koje dobijemo od Vas koristimo samo u neophodnom obimu i za postizanje ovde opisane svrhe, i to po osnovu prijavljivanja zainteresovanih lica za zaposlenje, rad van radnog odnosa ili obavljanje prakse u privrednom društvu Unipromet d.o.o. Čačak.  

 Osnov za obradu ličnih podataka uključuj:

 • Saglasnost – dajete nam saglasnost za obradu ličnih podataka uz dostavljanje biografije u svrhu dalje regrutacije, selekcije i obaveštavanja o otvorenim radnim mestima/poslovima, a sve radi eventualnog radnog angažovanja i zasnivanja radnog odnosa.

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da ćemo u ovde navedene svrhe nastaviti da obrađujemo podatke koje ste nam dostavili putem radne biografije, motivacionog pisma i/ili popunjavanjem predefinisanog upitnika u naredne 2 godine, a sve u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom, načelima zakonitosti, transparentnosti, svrsishodnosti, srazmernosti i bezbednosti obrade podataka o ličnosti.  

8. Zaštita ličnih podataka

Vodimo računa o  zaštiti Vaših ličnih podataka i iz tog razloga pridržavamo se sledećih tehničkih i organizacionih mera koje osiguravaju sigurnost Vaših podataka o ličnosti.

Ove mere uključuju sledeće oblike zaštite:

 • Fizička kontrola pristupa – sve podatke čuvamo na način kako bismo zaštitili pristup njima, to znači da mesta na kojima se podaci čuvaju obezbeđuju tehnička sredstva kao što su pametne kartice, ključevi, vrata koja se mogu zaključati elektronski itd.
 • Kontrolisani pristup – pristup sistemu za čuvanje ličnih podataka se nikome ne odobrava bez odgovarajuće lozinke ili dvostepene verifikacije. Tako da su podaci dostupni samo ovlašćenim licima/zaposlenima i samo u onoj meri u kojoj je to nužno, uz obavezu postupanja u skladu sa normativnim aktima UNIPROMET kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti;
 • Elektronska kontrola pristupa – usvojili smo mere koje sprečavaju neovlašćeno čitanje, kopiranje, modifikaciju, uklanjanje iz sistema ili drugi neovlašćeni pristup i/ili poslovanje sa njima.
 • Kontrola prenosa – zabrana prenosa podataka o ličnosti putem otvorenih komunikacionih kanala, računarskih mreža koja nisu pod kontrolom Unipromet. 

9. Vaša prava

• Pravo za pružanje informacija o obradi ličnih podataka:

Imate pravo da znate pravni osnov za obradu svrhu ili informacije o vremenu skladištenja ličnih podataka.  Uvek ćete biti obavešteni o pravnom osnovu i nameni obrade ličnih podataka pre nego što se počne sa obradom istih, a kako je definisano ovom Politikom, internim aktima UNIPROMET i Zakonom.

• Pravo pristupa ličnim podacima:

Obavezujemo se da pružimo informacije da li obrađujemo Vaše lične podatke i ako to učinimo, u kom smislu ih obrađujemo. Istovremeno, imate pravo da zahtevate kopiju obrađenih ličnih podataka. Na Vaš zahtev, obavezni smo da vas obavestimo o svrsi obrade podataka, primaocima obrađenih ličnih podataka i/ili drugim srodnim informacijama.

• Pravo na ispravku:

Imate pravo i dozvolu da zahtevate da promenimo bilo koji Vaš lični podatak koji obrađujemo ukoliko se isti promeni (npr. promena u prezimenu, promena adrese itd.).

Mi, nismo dužni da utvrđujemo da li su lični podaci koje smo prikupili aktuelni, netačni ili neprecizni, međutim, kada nas obavestite o takvoj činjenici, naša je obaveza da postupimo u skladu sa Vašim komentarom ili zahtevom za ispravljanje.

• Pravo na brisanje:

Takođe se zove „pravo na zaborav“ zahteva da, kao kontrolor ličnih podataka, uništimo Vaše lične podatke, u sledećim slučajevima:

 • ako svrha obrade ne postoji više, odnosno podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • ako povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka, a ne postoji drugi razlog za obradu Vaših ličnih podataka;
 • prigovorite na obradu ličnih podataka; i
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza (npr. obaveza uništenja).

• Pravo na prigovor

Imate pravo dostave prigovora Povereniku za zaštitu ličnih podataka ukoliko smatrate da se bilo koji od Vaših podataka o ličnosti obrađuju na način koji predstavlja kršenje Vaših prava prema relevantnim propisima

• Pravo na prenosivost podataka

U slučaju da od nas tražite da prenesemo Vaše lične podatke, obavezni smo da to i uradimo na način da ih prenesemo u strukturirani, obično korišćeni i mašinski čitljivi format. Ovo pravo možete iskoristiti samo kada je obrada zasnovana na saglasnosti ili ugovoru i istovremeno je automatizovana, tj. obrada isključivo obavljena korišćenjem tehničkih sredstava zasnovanih na unapred određenom algoritmu i bez bilo kakve intervencije.

10. Način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose

Korisnici na koja se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti svoja prava popunjavanjem zahteva na sledećem linku ZAHTEV.

Lice čiji se podaci obrađuju može podneti zahtev u pisanom ili elektronskom obliku, na zvaničnu poštansku adresu Bulevar oslobodilaca Čačka 92a, 32000 Čačak ili na zastitapodataka@unipromet.co.rs. 

Zaposleni UNIPROMET-a će utvrditi identitet podnosioca zahteva uvidom u lični dokument. UNIPROMET je dužan da po zahtevu postupi najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema kompletnog zahteva. 

Ukoliko UNIPROMET ne postupi po zahtevu podnosioca, mora da obavesti podnosioca o razlozima za nepostojanje, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od prijema zahteva. Uz obaveštenje o nepostojanju, UNIPROMET mora da obavesti podnosioca i o pravu podnošenja pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu radi ostvarivanja svojih prava.

11. Pravila deljenja Vaših ličnih podataka trećim stranama

Geografska dimenzija obrade podataka se ograničava samo na teritoriju Republike Srbije, odnosno adrese Rukovaoca, i to:

 • Bulevar oslobodilaca Čačka 92a, 32000 Čačak
 • Bulevar Tanaska Rajića br.2, 32000 Čačak
 • Ogranak Kraljevo – Konarevo 45v, 36000 Kraljevo.

 

Rukovalac ne prenosi podatke o ličnost van teritorije Republike Srbije.

12. Kada ste subjekat podataka

Vi ste subjekt podataka samo kao fizičko lice; pravna regulativa u pogledu zaštite ličnih podataka ne primjenjuje se na pravna lica, zadruge, udruženja itd.

 • Upoznat/a sam sa Informacijom o obradi podataka ličnosti odnosno sa pravima i obavezama u vezi obrade podataka o ličnosti u UNIPROMET DOO ČAČAK  Informacija o obradi podataka ličnosti.
 • Saglasan/na sam da UNIPROMET DOO ČAČAK može da obrađuje moje podatke o ličnosti dostavljene putem radne biografije i/ili popunjenog upitnika za prijavu na konkurs, u skladu sa Informacijom o obradi podataka ličnosti, važećim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti u UNIPROMET DOO ČAČAK  i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). 
 • Saglasan/na sam da se podaci o ličnosti koje sam dostavio/la putem radne biografije i/ili popunjenog upitnika za prijavu na konkurs čuvaju u bazi podataka UNIPROMET DOO ČAČAK u trajanju od 2 godine, a u svrhu ponovnog razmatranja moje radne biografije za slučaj budućih upražnjenih radnih mesta i potreba za zapošljavanjem ili angažovanjem van radnog odnosa.